ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

สแกน QR Code นี้
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรอกข้อมูลขอใบกำกับภาษี หรือคลิกที่นี่

Scan QR code
to request on the website or click here.

1. สแกน QR code
บนใบเสร็จที่ต้องการขอใบกำกับภาษี

Scan QR code
on the receipt.

2. ตรวจสอบข้อมูล
บนใบเสร็จ

Check the details
on the receipt.

3. กรอกข้อมูล
เพื่อขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

Complete
the required information.

4. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง
ก่อนกดส่งข้อมูล

Recheck the details
before submission.

5. รอรับอีเมล
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

Receive Electronic Full Tax Invoice
via submitted e-mail.

1. ลูกค้าสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ ภายหลังจากที่ชำระค่าสินค้าแล้ว 60 นาทีเป็นต้นไป
1. Customers are allowed to request the Electronic Full Tax Invoice through the channels provided by the company after 60 minutes of making a purchase.

2. การขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องดำเนินการขอและกรอกข้อมูลครบถ้วนตามข้อ 1 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ชำระค่าสินค้า หลังจากนั้นจะไม่สามารถทำการขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
2. Electronic Full Tax Invoice should be requested with complete details per clause 1 within seven days of purchasing. Subsequently, requests in electronic form will not be allowed.

3. กรณีชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเดิม โดยแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้ชำระค่าสินค้า
3. Corrections to details including name, tax identification number, or address are allowed up to three times within seven days of purchase.

4. การเก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
4. Regarding the collection, use, and disclosure of personal information for the issuance of full tax invoices in electronic format, customers can find more details in the Privacy Notice provided at the following PRIVACY NOTICE.

5. หากใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือใบเสร็จรับเงินสูญหายจะไม่สามารถทำการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
5. If a tax invoice or receipt is lost, customers will not be able to request an Electronic Full Tax Invoice or an electronic receipt.

Q: เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านสาขา สามารถขอใบกำกับภาษีที่สาขาได้เลยหรือไม่?
(When making a purchase in-store, can customers request a tax invoice at the store?)

A: สามารถสแกน QR Code ที่หน้าร้าน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หลังจากที่ชำระค่าสินค้า 60 นาทีเป็นต้นไป
(Customers can scan the QR code at the store or click here to request an e-Tax invoice after 60 minutes of making the purchase.)

Q: สามารถขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในกี่วันหลังจากชำระสินค้า?
(After completing the purchase, how long do customers have to request an Electronic Full Tax Invoice?)

A: การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการขอและกรอกข้อมูลครบถ้วนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระสินค้า หลังจากนั้นจะไม่สามารถขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้
(Customers must make a request and provide completed information within seven days after purchasing. Afterward, an Electronic Full Tax Invoice cannot be requested.)

Q: กรณีที่ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไข ต้องทำอย่างไร?
(How can the incorrect information on the issued Electronic Full Tax Invoice be edited?)

A: สามารถสแกน QR code ท้ายใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบโดยแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ชำระสินค้า
(Customers can scan the QR code on the Electronic Full Tax Invoice to correct the details up to three times within seven days of purchase.)

Q: การซื้อสินค้าจากช่องทาง Starbucks® TH app และแอปพลิเคชัน Delivery สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?
(For purchases made through Starbucks® TH app and delivery application, can customers request an Electronic Full Tax Invoice?)

A: สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยคลิกที่นี่
(Yes, the Electronic Full Tax Invoice for purchases made through Starbucks® TH app and delivery application can be requested, click here.)

Q: หากใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือใบเสร็จรับเงินหาย สามารถขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?
(If the tax invoice or receipt was lost, can customers still request an Electronic Full Tax Invoice?)

A: หากใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือใบเสร็จรับเงินสูญหาย จะไม่สามารถขอใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(If a tax invoice or receipt is lost, customers cannot request the Electronic Full Tax Invoice.)

Q: กรณีกรอก Email ผิดหรือไม่ได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำอย่างไร?
(What should be done if the submitted email address is incorrect or if the email is not received?)

A: ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า โทร 02-339-0996, E-mail customercomment@coffee-concepts.co.th
ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
(Please contact Customer Care Tel. 02-339-0996, E-mail customercomment@coffee-concepts.co.th
Monday to Sunday from 9.00AM – 6.00PM)

Q: ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปของสตาร์บัคส์ เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ของรัฐบาลหรือไม่
(Does Electronic Full Tax Invoice of Starbucks participate in Easy E-Receipt program of Thai Government?)

A: เข้าร่วม โดยลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูป เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี รอบปีภาษี 2567 ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดได้
(Yes, customers can request for Electronic Full Tax Invoice from Starbucks for tax deduction of taxable year 2024 according to government policies.)

Share to your friends