นโยบายออนไลน์

เงื่อนไขการใช้งาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากการเข้าใช้ หรือการใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดทั้งหมดที่รวมอยู่ในเอกสารนี้โดยการอ้างอิงดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อกำหนดการใช้นี้ใช้บังคับกับการที่คุณเข้าใช้ และใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของบริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด จำกัด(“สตาร์บัคส์”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรวมถึง www.starbucks.co.thสัญญาฉบับนี้ประกอบด้วยข้อปฏิเสธความรับผิดและบทบัญญัติอื่นที่เป็นการจำกัดความรับผิดของเราต่อคุณ.

ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้นี้และข้อกำหนดการใช้อื่นใดที่ปรากฏในไซต์ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดการใช้นี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อมต่อจากไซต์ไปยังไซต์อื่นของบุคคลภายนอก คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ตามที่ระบุในไซต์ดังกล่าว ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของไซต์นั้นจะมีผลใช้บังคับกับการใช้ไซต์ดังกล่าวของคุณ

แม้ว่าสตาร์บัคส์จะได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสตาร์บัคส์และบริษัทในเครือในไซต์นี้ คุณไม่ควรสรุปว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอไป หรือไซต์จะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสตาร์บัคส์ และบริษัทในเครือของสตาร์บัคส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังตัดสินใจลงทุนในกิจการสตาร์บัคส์ และบริษัทในเครือของสตาร์บัคส์คุณควรปรึกษาและศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงเอกสารที่สตาร์บัคส์ คอร์โปเรชั่น ยื่นไว้กับคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา .

สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ หรือนโยบายหรือคู่มือใดๆ ของไซต์ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของสตาร์บัคส์แต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการโพสต์ประกาศฉบับแก้ไขลงในไซต์ และคุณตกลงสละสิทธิใดๆที่อาจมีในการรับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว การที่คุณใช้ไซต์ต่อไปถือเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้นี้และนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้ไซต์ของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คุณควรจะต้องหยุดใช้ไซต์

คุณสมบัติในการใช้ การลงทะเบียน และบัญชี

ไซต์นี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่านี้ คุณควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าว

ในการใช้งานบางจุดของไซต์นั้นคุณต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ในการนี้คุณตกลง (ก) สร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น (ข) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในการสร้างบัญชี (ค) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ (ง) รักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณโดยไม่ให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่านของคุณโดยการจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของคุณ (จ) แจ้งให้สตาร์บัคส์ทราบโดยเร็วหากคุณพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับไซต์ และ (ฉ) รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณและยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจวิธีที่สตาร์บัคส์และบริษัทในเครือของสตาร์บัคส์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้ไซต์

Starbucks Cards

คุณสามารถลงทะเบียนบัตรเติมเงินในบัตรของสตาร์บัคส์จำนวนหนึ่งใบหรือมากกว่าหนึ่งใบก็ได้ (“Starbucks Cards”)ในไซต์นี้ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Starbucks Cardสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่ใช้บังคับกับการซื้อและใช้Starbucks Card

ข้อปฏิเสธความรับผิดของไซต์

สื่อและข้อมูลในไซต์อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในไซต์เป็นลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น สตาร์บัคส์ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับไซต์และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในไซต์ หรือการใช้ไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการใช้ไซต์จะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ใช้ หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อันเกี่ยวข้องกับไซต์จะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

ลิขสิทธิ์และการอนุญาตโดยจำกัด

เว้นแต่จะระบุเป็นประการอื่น ไซต์และเนื้อหาและสื่ออื่นใดทั้งปวงในไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้สตาร์บัคส์ การออกแบบต่างๆ ข้อความ กราฟฟิก ภาพ ข้อมูล ข้อมูลดิบ ซอฟท์แวร์ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่นๆ และการเลือกและการจัดวางสิ่งต่างๆ ดังกล่าว (รวมเรียกว่า “สื่อในไซต์”) เป็นทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ของสตาร์บัคส์หรือผู้ให้อนุญาตของสตาร์บัคส์ หรือผู้ใช้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและสากล

คุณได้รับการอนุญาตแบบมีข้อจำกัดและไม่สามารถให้การอนุญาตช่วงต่อไปได้ในการเข้าดูและการใช้ไซต์ และสื่อในไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและเพื่อหาข้อมูลเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้และไม่รวมถึง (ก) การขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของไซต์หรือสื่อในไซต์ (ข) การเก็บและการใช้รายการ ภาพ หรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ใดๆ (ค) การแจกจ่าย หรือการจัดแสดงต่อสาธารณะซึ่งสื่อในไซต์ (ง) การปรับเปลี่ยนหรือการนำไปปรับใช้ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งไซต์หรือสื่อในไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด (จ) การใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล(data mining) หุ่นยนต์ หรือวิธีการรวบรวมหรือสกัดข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน (ฉ) การดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหรือจับภาพหน้าเว็บ) ส่วนใดๆ ของไซต์ สื่อในไซต์ หรือข้อมูลใดที่อยู่ในไซต์ เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในไซต์ หรือ (ช) การใช้ไซต์หรือสื่อในไซต์ใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากสตาร์บัคส์ ห้ามมิให้มีการใช้ไซต์หรือสื่อในไซต์นอกเหนือจากที่ได้มีการอนุญาตไว้โดยเฉพาะในที่นี้โดยเด็ดขาด การใช้ในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้การอนุญาตการใช้งานถูกยกเลิก นอกจากนี้ การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและกฎระเบียบและกฎหมายด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องอนึ่ง ไม่ให้มีการตีความข้อกำหนดการใช้นี้ในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น เป็นการให้ซึ่งสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ใดหรือสิทธิการใช้โดยจำกัดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปํญญาหรือสิทธิอื่นใด หรือค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีการระบุในนี้โดยชัดแจ้ง

สิทธิเรียกร้องด้านลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าสื่อใดๆ ที่อยู่ในไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม คุณอาจส่งหนังสือแจ้งความสงสัยว่าอาจเกิดการละเมิดดังกล่าวมายังสตาร์บัคส์โดยส่งอีเมลมาที่ Starbucks Customer Care.

ในหนังสือบอกกล่าวนั้น คุณควรระบุ URLที่ประกอบด้วยสื่อที่คุณเชื่อว่าละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและควรจัดหาหลักฐานสนับสนุนพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมลิขสิทธิ์ตามที่คุณแจ้งในคำบอกกล่าว หากคุณได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการยื่นหนังสือบอกกล่าว คุณควรจัดหาหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อแสดงการมอบอำนาจดังกล่าว สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณจัดหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่เราเห็นสมควรคุณควรทราบว่าหากคุณจงใจให้ข้อความเท็จในหนังสือบอกกล่าวว่าสื่อหรือกิจกรรมของสตาร์บัคส์ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณจะมีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่เกิดกับเราหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด อันเป็นผลมาจากการที่เราเชื่อการให้ข้อความเท็จดังกล่าวในการถอดหรือหยุดการเข้าถึงสื่อหรือกิจกรรมที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์

ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลยพินิจของสตาร์บัคส์แต่เพียงผู้เดียว สตาร์บัคส์มีนโยบายยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้ที่ถือว่ามีพฤติกรรมละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำๆ นอกจากนี้ สตาร์บัคส์อาจจำกัดการเข้าดูไซต์และ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าการละเมิดดังกล่าวจะเป็นการละเมิดซ้ำๆหรือไม่ก็ตามตามดุลยพินิจของสตาร์บัคส์แต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

สตาร์บัคส์และโลโก้สตาร์บัคส์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาของสตาร์บัคส์อื่นใด ที่อ้างถึงในไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มา หรือทรัพย์สินของสตาร์บัคส์หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้อนุญาตของสตาร์บัคส์ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัทอื่นที่อ้างถึงในไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว คุณจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาใดๆ ของสตาร์บัคส์หรือบริษัทในเครือของเรา หรือของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน โลโก้ ชื่อบริษัท ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาดังกล่าว คุณสามารถติดต่อสตาร์บัคส์โดยส่งอีเมลมาที่Starbucks Customer Careเพื่อขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายแสดงแหล่งที่มา และสื่อในไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนดการใช้หรือเพื่อสอบถามเรื่องอื่นเกี่ยวกับไซต์

สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มีการให้ในที่นี้โดยชัดแจ้ง

การจำกัดการใช้

บางส่วนในไซต์อาจมีการโต้ตอบ(interactive) ซึ่งคุณหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอื่นอาจสร้าง โพสต์ประกาศ ส่ง หรือ เก็บ ข้อความ สื่อ ข้อมูลดิบ ข้อมูล ตัวอักษร ดนตรี เสียง รูป วิดีโอ กราฟฟิก แอพพลิเคชั่น แท็ก (tag) รหัส ลิงค์ สิ่งหรือสื่ออื่นใดในไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) โดยในการใช้ไซต์คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ประกาศ อัพโหลด ส่ง แจกจ่าย เก็บ สร้าง หรือเผยแพร่โดยประการอื่นผ่านไซต์ซึ่งสิ่งใดต่อไปนี้
ก. หากสตาร์บัคส์มิได้ร้องขอโดยเฉพาะ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อันเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลอื่นซึ่ง มีความละเอียดอ่อนใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสภาพทางการแพทย์ เลขประจำประชาชน เลขประกันสังคม บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลทางการเงินอื่นใด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ชีวิตเพศสัมพันธ์ ความคิดเห็นด้านการเมือง ข้อหาหรือการพิพากษาลงโทษทางอาญา ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือเรื่องที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ)
ข. เนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใส่ร้าย เป็นการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม หยาบโลน โจ่งแจ้งทางเพศ ชี้นำทางเพศ คุกคาม ข่มขู่ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในชื่อเสียง หยาบคาย ยั่วยุ หลอกลวง น่ารังเกียจโดยประการอื่นหรือที่เป็นภัยต่อความสัมพันธ์กับพนักงาน หุ้นส่วน ลูกค้า หรือผู้จัดหาสินค้าของสตาร์บัคส์
ค. เนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของฝ่ายใดๆ โดยเมื่อคุณโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ใด คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการแจกจ่ายและ/หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว
ง. เนื้อหาของผู้ใช้ที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวคุณหรือความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือองค์กรอื่น
จ. สแปม การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขายหรือการชักชวนหรือการค้าขายในรูปแบบอื่นๆ
ฉ. เนื้อหาของผู้ใช้ที่ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิด หรือเป็นคำแนะนำสำหรับการทำความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือที่ก่อให้เกิดความรับผิด หรือละเมิดกฎหมายระดับท้องถิ่น รัฐ ชาติ หรือสากลใดๆ
ช. ไวรัส สปายแวร์ ม้าโทรจัน(Trojan Horses) โปรแกรมซ่อน(easter eggs) หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ซ. เนื้อหาของผู้ใช้ที่ตามความเห็นของสตาร์บัคส์แต่เพียงผู้เดียวที่ถือเป็นสิ่งน่ารังเกียจ หรือเป็นสิ่งที่จำกัดหรือขัดขวางบุคคลใดจากการใช้หรือเพลิดเพลินกับไซต์หรือเป็นสิ่งที่ทำลายภาพลักษณ์หรือสิทธิของสตาร์บัคส์ ผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลภายนอก

สตาร์บัคส์ไม่สามารถควบคุม รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่คุณหรือบุคคลภายนอกโพสต์ประกาศ เก็บ หรืออัพโหลด หรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายจากเนื้อหาดังกล่าว และสตาร์บัคส์ไม่มีความรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้ใดๆ หรือความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การกล่าวร้าย การละเว้น การหลอกลวง ความลามกอนาจาร หรือความหยาบคายที่คุณอาจประสบ ส่วนของไซต์ที่มีการโต้ตอบได้นั้นได้ถูกออกแบบมาโดยทั่วไปเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะแบบเปิดสำหรับการติดต่อและแบ่งปันกับผู้อื่น เมื่อคุณใช้งานส่วนเหล่านี้ คุณเข้าใจว่าข้อมูลและเนื้อหาบางอย่างที่คุณเลือกโพสต์ประกาศอาจแสดงแก่สาธารณะ คุณตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้ไซต์และตกลงที่จะใช้ส่วนที่มีการโต้ตอบได้นั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

หากคุณทราบถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดการใช้นี้ คุณอาจรายงานเนื้อหาดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปที่Starbucks Customer Careอย่างไรก็ตามการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้นี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของสตาร์บัคส์แต่เพียงผู้เดียวและการไม่ใช้บังคับข้อกำหนดการใช้ในบางครั้งไม่ถือป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อกำหนดการใช้ในครั้งอื่นๆ นอกจากนี้ ข้อกำหนดการใช้ไม่ทำให้เกิดสิทธิส่วนบุคคลในการดำเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใด หรือความคาดหวังหรือคำสัญญาตามสมควรว่าไซต์จะไม่มีเนื้อหาซึ่งต้องห้ามโดยข้อกำหนดการใช้นี้ สตาร์บัคส์สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการลบ คัดกรอง หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ในไซต์ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและด้วยเหตุใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสร้างสำเนาสำรองและทดแทนเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ประกาศหรือเก็บในไซต์ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

หากคุณกำลังดูไซต์โดยใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีผู้เข้าถึงได้หลายคน โปรดปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้หยุดการเชื่อมต่อและออกจากระบบไซต์และจากระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่เพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การอนุญาตใช้เนื้อหาของผู้ใช้

คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับและคุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ หรือมีสิทธิโดยประการอื่นในการให้สิทธิแก่สตาร์บัคส์ที่คุณให้ไว้ในที่นี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะระบุในข้อกำหนดการใช้นี้ สตาร์บัคส์ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์หรืออำนาจการควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆในไซต์หรือในสัญญาที่แยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งหรือโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ในไซต์ คุณตกลงให้อนุญาตที่สามารถใช้บังคับได้ทั่วโลก อย่างไม่มีกำหนดเวลาเพิกถอนไม่ได้ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวที่ชำระเงินโดยครบถ้วน และไม่มีค่าสิทธิ แก่สตาร์บัคส์และบริษัทในเครือและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของสตาร์บัคส์ในการใช้ ขาย ทำซ้ำ ทำงานดัดแปลง รวมกับงานอื่น ปรับเปลี่ยน แปล แจกจ่ายสำเนา แสดง ปฏิบัติ เผยแพร่ ให้อนุญาต หรือให้อนุญาตช่วงซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ และชื่อของคุณและสิ่งที่คล้ายคลึงกันอันเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณนอกจากนี้ เมื่อคุณโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ คุณตกลงปลดเปลื้องสตาร์บัคส์ บริษัทในเครือ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของสตาร์บัคส์และพนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของสตาร์บัคส์ บริษัทในเครือและผู้ได้รับการแต่งตั้ง จากการเรียกร้องว่าการใช้ตามที่ได้อนุญาตข้างต้นละเมิดสิทธิใดๆ ของคุณ และคุณเข้าใจว่าคุณจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใดๆจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ

การส่งความคิด

โดยแยกกันกับและนอกเหนือจากเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณจัดให้มีนั้นคุณสามารถส่งคำถาม ความคิดเห็น คำติชม ข้อเสนอแนะ ความคิด แผน บันทึก แบบวาด สื่อต้นแบบ หรือสื่อสร้างสรรค์ หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสตาร์บัคส์ ไซต์ของเรา และผลิตภัณฑ์ของเรา (รวมเรียกว่า “ความคิด”) ความคิดไม่ว่าจะที่โพสต์ประกาศลงบนไซต์หรือส่งให้แก่สตาร์บัคส์ทางอีเมลหรือทางอื่นแป็นการกระทำโดยสมัครใจ ไม่เป็นความลับ และเป็นการให้เปล่าและไม่ผูกมัดและสตาร์บัคส์จะเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง และจะมีสิทธิในการใช้และเผยแพร่ความคิดโดยไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่ ไม่ว่าเชิงพาณิชย์หรือทางอื่น โดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนแก่คุณ โปรดอย่าส่งความคิดให้เราหากคุณคาดหวังจะได้รับค่าตอบแทนหรือต้องการคงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิเรียกร้องในความคิดดังกล่าว ความคิดของคุณอาจเป็นความคิดที่ดี แต่เราอาจมีความคิดที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว และเราไม่ต้องการให้มีข้อพิพาทใดเกิดขึ้น

การเชื่อมโยง (Link)

คุณได้รับสิทธิแบบไม่จำกัดเพียงผู้เดียวและสิทธิแบบจำกัดในการสร้างข้อความที่มีไฮเปอร์ลิงค์มายังไซต์พื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปเพื่อการค้า แต่ลิงค์ดังกล่าวต้องไม่แสดงภาพสตาร์บัคส์ในทางที่ผิด หลอกลวง เสียหาย หรือในลักษณะหมิ่นประมาทโดยประการอื่น และไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าวต้องไม่มีสื่อที่ลามก อนาจาร โจ่งแจ้งทางเพศ หรือผิดกฎหมาย หรือสื่อใดๆ ที่สร้างความขุ่นเคือง คุกคาม หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น สิทธิที่จำกัดนี้อาจเพิกถอนได้ทุกเวลา นอกจากนี้คุณต้องไม่ใช้โลโก้ของสตาร์บัคส์ หรือกราฟฟิกที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใดในการเชื่อมลิงค์มายังไซต์ของเราโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจากเราคุณไม่สามารถใช้เทคนิคเฟรมมิ่ง หรือใช้เทคนิคในการทำให้ส่วนประกอบที่รวมอยู่ภายในภาพที่ให้ผู้ดูได้เห็นเพื่อให้มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้สตาร์บัคส์หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่น รวมถึงภาพที่พบในไซต์ เนื้อหาข้อความใดๆ หรือผัง/ดีไซน์ของเพจใดๆ หรือแบบที่ประกอบอยู่ในเพจใดในไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากสตาร์บัคส์ก่อน ทั้งนี้ เว้นแต่ตามที่ระบุข้างต้น คุณจะไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตในหรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของใดของสตาร์บัคส์หรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น

สตาร์บัคส์ไม่มีการกล่าวอ้างหรือรับรองรวมถึงไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ เนื้อหา ลักษณะหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่อยู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงได้โดยผ่านไฮเปอร์ลิงค์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมกับไซต์ ไซต์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของสตาร์บัคส์และสตาร์บัคส์ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ หรือเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมต่อ หรือลิงค์ใดๆที่อยู่ในไซต์ที่เชื่อมต่ออีกทีหนึ่ง หรือการให้ความเห็น เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงไซต์ดังกล่าว สตาร์บัคส์และผู้ใช้ของสตาร์บัคส์อาจจัดให้มีลิงค์เหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณ แต่การมีลิงค์ใดๆไว้ไม่ถือว่าสตาร์บัคส์มีความสัมพันธ์ สนับสนุน หรือยอมรับไซต์ใดๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคุณเข้าชมไซต์อื่นผ่านลิงค์หรือเนื้อหาข้างในคุณควรเข้าใจว่าข้อกำหนดและนโยบายของเราไม่มีผลบังคับกับไซต์ดังกล่าว และข้อกำหนดและนโยบายของไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะมีผลบังคับแทน คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่ใช้บังคับรวมถึงการปฏิบัติด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของไซต์ใดๆที่คุณเชื่อมโยงไปจากไซต์ของเรา

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

สตาร์บัคส์อาจจัดให้มีเนื้อหาของบุคคลภายนอกในไซต์และลิงค์ไปเว็บเพจและเนื้อหาของบุคคลภายนอก (รวมเรียกว่า “เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในข้อมูลนี้ สตาร์บัคส์ไม่ควบคุม สนับสนุน หรือรับรองเนื้อหาของบุคคลภายนอกใดๆ และไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหาดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่าสตาร์บัคส์ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในลักษณะใดก็ตามสำหรับเนื้อหาของบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณตกลงใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในไซต์ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

การโฆษณาและการสนับสนุนการขาย ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

สตาร์บัคส์อาจแสดงโฆษณาและการสนับสนุนการขายจากบุคคลภายนอกในไซต์หรืออาจให้ข้อมูลโดยประการอื่นเกี่ยวกับลิงค์ที่เชื่อมไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก การซื้อขายและติดต่อทางธุรกิจของคุณกับบุคคลภายนอก หรือการเข้าร่วมการสนับสนุนการขายของบุคคลภายนอกดังกล่าว และข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการสนับสนุนการขายดังกล่าว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น สตาร์บัคส์ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดอันเป็นผลมาจากการซื้อขายหรือสนับสนุนการขายดังกล่าว หรืออันเป็นผลมาจากการมีอยู่ของผู้โฆษณาที่ไม่ใช่สตาร์บัคส์ หรือข้อมูลของบุคคลภายนอกในไซต์

การจำกัดความรับผิด

เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตไว้ สตาร์บัคส์และบริษัทในเครือของสตาร์บัคส์ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของสตาร์บัคส์และบริษัทในเครือจะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดในประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือการสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าในการละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรือโดยประการอื่น อันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์ เนื้อหา หรือสื่อที่อยู่ในไซต์หรือเข้าถึงผ่านไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลใดที่ได้รับจากสตาร์บัคส์และบริษัทในเครือ และผู้ได้รับการแต่งตั้งของสตาร์บัคส์และบริษัทในเครือ หรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือการไม่สามารถปฏิบัติสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบันทึก โปรแกรม หรือบริการของสตาร์บัคส์ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของสตาร์บัคส์และบริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของสตาร์บัคส์และบริษัทในเครือ ไม่ว่าในสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าโดยการกระทำ โดยการไม่กระทำ หรือโดยถูกกล่าวหา) ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ความรับผิดเด็ดขาด หรือทฤษฎีอื่นๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์ จะไม่เกินไปกว่าค่าตอบแทนที่คุณได้ชำระ (หากมี)ให้แก่สตาร์บัคส์สำหรับการเข้าดูหรือการใช้ไซต์ในระยะเวลาหกเดือนก่อนเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ความรับผิดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถทำได้

การรับผิดชดใช้

คุณตกลงคุ้มครอง ชดใช้ และปกป้องสตาร์บัคส์และบริษัทในเครือและผู้รับจ้างอิสระ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาของสตาร์บัคส์ และผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หนี้สินความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความตามสมควร) อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้ไซต์ของคุณ (ข) เนื้อหาของผู้ใช้หรือความคิดใดๆที่คุณเป็นผู้จัดหา (ค) การละเมิดข้อกำหนดการใช้นี้ (ง) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือ (จ) การกระทำใดๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับไซต์

การแก้ไขปรับเปลี่ยนไซต์

สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราวหรือถาวรซึ่งไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า คุณตกลงว่าสตาร์บัคส์จะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไขปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์

เขตอำนาจศาลและการปฏิบัติตามกฎหมาย

การเข้าดูไซต์และการใช้ไซต์และข้อกำหนดการใช้นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่มีการนำบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาบังคับใช้อนึ่ง การดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าดูไซต์หรือใช้ไซต์หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้นี้จะเกิดขึ้นที่ศาลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น คุณและสตาร์บัคส์ตกลงยินยอมตามเขตอำนาจศาลดังกล่าว และตกลงว่าศาลดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อสัญญาในฉบับภาษาอังกฤษของข้อกำหนดการใช้นี้กับฉบับภาษาอื่น ให้บังคับตามข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษ

การเลิกสัญญา

โดยไม่คำนึงถึงส่วนอื่นของข้อกำหนดการใช้นี้ สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้อนุญาตสำหรับการใช้ไซต์และบัญชีของคุณ และขอสงวนสิทธิในการห้ามมิให้คุณเข้าดูและใช้ไซต์ในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบและจะเป็นไปตามดุลยพินิจของสตาร์บัคส์แต่เพียงผู้เดียว

การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา

หากข้อสัญญาใดในข้อกำหนดการใช้นี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อสัญญานั้นจะถือว่าแยกออกมาจากข้อกำหนดการใช้นี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาอื่นที่เหลือ

วิธีติดต่อเรา

โปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในไซต์

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ customercomment@coffee-concepts.co.th หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-339-0996 (พนักงานซึ่งเป็นทีมดูแลลูกค้าในประเทศไทยของเราพร้อมให้บริการคุณระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด
ชั้น 12,16 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

นโยบายออนไลน์

Share to your friends