นโยบายออนไลน์

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Employee Privacy Notice)

ปรับปรุงล่าสุด 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อและชื่อเสียงของสตาร์บัคส์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Employee Privacy Notice) ของสตาร์บัคส์ฉบับนี้ (“เอกสารแจ้งฯ”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด และบริษัทแม่รวมถึงบริษัทในเครือทั้งหลาย (“สตาร์บัคส์” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านได้สมัครงานในตำแหน่งงานกับเรา และระหว่างและภายหลังจากการจ้างงานหรือการให้บริการของท่านกับบริษัทฯ เอกสารแจ้งฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลนั้น และระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อนึ่ง สตาร์บัคส์อาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านออกนอกประเทศไทย ในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ 

การอ้างถึงคำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในเอกสารแจ้งฯ นี้ เป็นการอ้างถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นถูกนำไปประมวลผลโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งงานกับบริษัทฯ การจ้างงานของบุคคลนั้นกับบริษัทฯ การให้บริการของบุคคลนั้นกับบริษัทฯ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้และบุคคลที่เรา ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ายนี้

ข้อมูลประเภทใดที่สตาร์บัคส์เก็บรวบรวม?

สตาร์บัคส์อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล – ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ตัวอย่างลายมือชื่อ วันเกิด เพศ และข้อมูลในทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของท่าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ และรูปถ่ายของท่าน 
 • ข้อมูลการติดต่อ – รายละเอียดการติดต่อส่วนตัวหรือด้านวิชาชีพ เช่น ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว – สถานภาพสมรสของท่าน และรายละเอียดของผู้อยู่ในอุปการะของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อ วันเกิด และเพศ ญาติพี่น้อง และข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • ข้อมูลด้านภาษีและการเงิน – บันทึกการจ่ายเงินเดือน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ด้านการชำระเงินของท่าน
 • ข้อมูลด้านวิชาชีพ – ตำแหน่งงานของท่าน นายจ้าง เงินเดือน ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในประวัติย่อหรือจดหมายสมัครงานที่ใช้ในการสมัครงานของท่าน และข้อมูลในเอกสารแสดงสิทธิในการทำงาน ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตทำงาน และ/หรือหนังสือตรวจลงตรา (Visa)
 • ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ – บันทึกเกี่ยวกับการจ้างงานของท่านกับสตาร์บัคส์ เช่น วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการจ้างงาน ประวัติค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลเงินบำนาญและสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประวัติงาน ชั่วโมงการทำงาน บันทึกการเข้างาน บันทึกการฝึกอบรม หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลข National Insurance Number และสถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด – ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และร้านค้าของเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค – หมายเลขระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IP Address) ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค และข้อมูลการล็อกอินที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสตาร์บัคส์
 • ข้อมูลการกระทำผิดทางอาญา – ประวัติของท่านด้านการต้องโทษและการกระทำผิดทางอาญา
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ – สถานภาพทางร่างกายและจิตใจของท่าน (เช่น โรค ความพิการ ความเสี่ยงในการเกิดโรค ประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูลทางสรีรวิทยาหรือชีวการแพทย์)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา อาทิ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือผู้รับผลประโยชน์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้และบุคคลที่เราทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ายนี้

เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อในลัทธิ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ เว้นแต่เป็นการจำเป็นในการดำเนินงานของเรา (รวมถึงการให้บริการฯ แก่ท่าน) และเมื่อเรามีฐานทางกฎหมายที่สามารถกระทำได้ อนึ่ง ก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูล เราอาจปิดบัง ใส่แถบดำ หรือซ่อนข้อมูลของท่านในส่วนที่เห็นว่าอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และไม่จำเป็นในการดำเนินงานของเรา ในการนี้เราไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง สร้างข้อมูลเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากท่านแต่ประการใด

สตาร์บัคส์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวม (Aggregated Data) หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Anonymized Data) ซึ่งไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง

เราอาจรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เกี่ยวกับท่านกับข้อมูลอื่นที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก

ในบางกรณีสตาร์บัคส์อาจรวมข้อมูลอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการนำข้อมูลอื่นมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคล เราจะถือว่าข้อมูลอื่นนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้?

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สมัครงาน ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงานชั่วคราว พนักงานแลกเปลี่ยน ผู้ฝึกงาน พนักงานชั่วคราว พาร์ทเนอร์ หรือบุคลากรอื่น ๆ ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้อมเกี่ยวกับบุคคลอื่นจากท่าน โดยที่บุคคลอื่นนั้นไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัทฯ แต่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ เช่น บุคคลดังต่อไปนี้ 

 • คู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว
 • นายจ้าง
 • เพื่อนร่วมงาน
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกกับเรา ดังเช่นตามตัวอย่างข้างต้น โปรดแจ้งแก่บุคคลที่ให้ข้อมูลว่า เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น และแจ้งให้บุคคลนั้นศึกษาเอกสารแจ้งฯ ฉบับล่าสุดของเรา

เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่

 • บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับดูแล หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน และ
 • หน้าเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ หรือจากแหล่งที่มีข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น เว็บไซต์ของท่านเองหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้านวิชาชีพ)

กรณีที่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้เรา

ในกรณีที่เรามีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดในสัญญาที่เราทำไว้กับท่าน แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้ทำ หรือจะเข้าทำกับท่าน (เช่น การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม) ในกรณีดังกล่าวเราอาจต้องปฏิเสธที่จะจ้างงานท่านเป็นพนักงานของเรา แต่ทั้งนี้เราจะแจ้งท่านให้ทราบเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมหากมีกรณีเช่นนี้

สตาร์บัคส์ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร?

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่มีฐานทางกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้

(ก) เงื่อนไขก่อนการจ้างงานหรือทำสัญญาให้บริการ (เพื่อดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของพนักงานก่อนเข้าทำสัญญา)

 • พิจารณาตำแหน่งงานกับสตาร์บัคส์ และ
 • ตรวจสอบและคัดกรองประวัติ และยืนยันข้อมูลด้านผู้อ้างอิง และประวัติการศึกษาของพนักงาน

(ข) ค่าจ้าง สวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (เพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับพนักงาน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสตาร์บัคส์หรือบุคคลอื่น หรือตามความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

 • พิจารณาทบทวนและจัดการในเรื่องเงินเดือน โบนัส เงินบำนาญและสวัสดิการอื่นๆ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานและตำแหน่งงานของพนักงาน โดยพิจารณาถึงบันทึกการเข้างานของพนักงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะการเข้างานที่ไม่เป็นปกติ เช่น เข้างานสาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้น
 • บริหารจัดการด้านสวัสดิการสุขภาพ และการลาป่วยและการใช้สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และสมาชิกในครอบครัว

(ค) การดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (เพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับพนักงาน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสตาร์บัคส์ และเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ใช้ หรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ) 

 • บริหารงานและดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ /ด้านธุรกิจ รวมถึง การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไปอื่นๆ
 • ติดต่อพนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
 • ดำเนินกระบวนด้านวินัยและการสอบสวนกรณี
 • เหตุผลด้านความปลอดภัย (เช่น ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดจะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันการเข้ามาในสถานที่ของเรา และพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจจับและป้องกันการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สนับสนุนงานความมั่นคง ความปลอดภัย และการสอบสวนภายใน สนับสนุนการสอบสวนอาชญากรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการซักซ้อมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย)
 • โดยทั่วไปรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้
 • ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ มาตรฐานหรือการบริหารจัดการภายในของสตาร์บัคส์
 • ดำเนินการกับบริษัทประกันภัยเพื่อประเมินความเสียหายและการเยียวยา
 • รับคำปรึกษาจากสำนักงานกฎหมายภายนอก หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ และ
 • ก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ใช้สิทธิ หรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

(ง) หน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบ (เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ)

 • ร่วมมือ และสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานตามที่จำเป็น และ
 • ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งใช้บังคับกับเรา

ทั้งนี้ในกรณีใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เหมาะสม และดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน อนึ่ง ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เรา จะจัดหาข้อมูลเฉพาะด้านแก่ท่าน และเสนอให้ท่านให้ความยินยอมกับการประมวลผลดังกล่าว 

สตาร์บัคส์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่?

เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัดดังต่อไปนี้

 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในองค์กรของสตาร์บัคส์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น ผู้ให้บริการจ่ายเงินเดือน ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินอื่น ๆ บริการฝากเว็บไซต์ (Website Hosting) บริการรับส่งอีเมลและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัทประกันภัย สำนักงานกฎหมายภายนอก ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า ตัวแทนด้านหนังสือตรวจลงตรา (Visa) และใบอนุญาตทำงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักไปรษณีย์หรือรับฝากเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูล) ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานของตนในนามของเรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลเฉพาะด้าน (1) เมื่อได้รับการร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินตามกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานราชการ (2) เพื่อบังคับใช้สัญญา นโยบายองค์กร และข้อกำหนดในการใช้งานของบริษัทฯ หรือ (3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของสตาร์บัคส์ พนักงาน ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ เข้าซื้อกิจการ จัดหาเงินทุน หรือจำหน่ายสินทรัพย์หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองหรือโอนสินทรัพย์ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเราแล้ว ธุรกิจของเราในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่ต่อเราในการรักษาความลับของข้อมูล และ
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้โดยตรง (เช่น ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือข้อมูลโดยรวม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ

เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยหรือไม่?

เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อยู่นอกประเทศไทย เพื่อส่งถึงบริษัทแม่และบริษัทในเครืออื่น ๆ ของเรา และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติในการให้บริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา)

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ส่งจากประเทศไทยไปยังอีกประเทศหนึ่ง จะกระทำต่อเมื่อเป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่รับข้อมูลซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยกำหนดว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังประเทศซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้กำหนดว่ามีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลในกรณีที่เป็นไปตามข้อยกเว้น (เช่น เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำไว้กับท่าน) หรือนำมาตรการคุ้มครองมาตรการใดมาตรการหนึ่งดังต่อไปนี้มาใช้เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) 
 • การใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules: BCRs) ซึ่งได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเพียงใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกประมวลผลภายใต้เอกสารแจ้งฯ นี้ ไว้เท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านทำงานกับเรา ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ นี้ ทั้งนี้รวมถึงระยะเวลาเปลี่ยนสถานะของข้อมูล (เช่น การปฏิบัติตามหน้าที่ในการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) หรือเพื่อการดำเนินการกับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการร้องขอด้านการกำกับดูแล (หากมี) 

โดยหลักการแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้ ตัวอย่างเช่น เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ของท่านไว้ในระหว่างที่ท่านยังทำงานกับเราอยู่ และเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน ทั้งนี้ตามบทบัญญัติด้านอายุความของคดีแรงงานภายใต้กฎหมายไทย

เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือในกรณีใดหลังจากไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบงานและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

ท่านมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมาย และสตาร์บัคส์นำเสนอทางเลือกใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านบ้าง

เราเชื่อในการให้ท่านควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว

สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เราเปิดเผยวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับสำเนาฉบับเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งฉบับหรือมากกว่าที่ท่านขอรับจากเรา เราอาจคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการตามสมควรโดยสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สิทธิในการแก้ไข ท่านมีสิทธิได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โปรดทราบว่าสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านถูกลบไป เราจะพิจารณาแต่ละคำขออย่างระมัดระวังโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิค และหากเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทางเทคนิค ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรงด้วยวิธีการอัตโนมัติ

สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หากท่านยื่นคำคัดค้าน เราจะยังดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่เราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ สิทธิ และอิสรภาพของท่าน หรือในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ แล้วแต่กรณี

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา

สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเห็นว่า เรา รวมถึงพนักงานหรือผู้ให้บริการของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

สตาร์บัคส์นำเสนอทางเลือกหลายประการให้แก่ท่านในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่เราจะสื่อสารกับท่าน โปรดดำเนินการตามข้อแนะนำในการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารในอีเมลส่งเสริมการขายที่ส่งให้แก่ท่าน

หากท่านยกเลิกการรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายจากเรา เราอาจยังคงทำการสื่อสารในเรื่องที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายไปยังท่าน เช่น อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา

โดยปกติแล้วท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมค้นหาข้อมูลของท่านให้เตือนท่านหากมีการส่งข้อมูลคุกกี้ หรือเพื่อนำออก หรือปฏิเสธข้อมูลคุกกี้ โปรแกรมค้นหาข้อมูลแต่ละโปรแกรมนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดดูที่รายการ “ช่วยเหลือ” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการปรับแต่งการตั้งค่าข้อมูลคุกกี้ของท่าน หากท่านเลือกที่จะนำออกหรือปฏิเสธข้อมูลคุกกี้ การกระทำดังกล่าวอาจกระทบคุณสมบัติการใช้งาน หรือบริการบนไซต์ของเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิที่ระบุข้างต้น โปรดยื่นแบบคำร้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏดังนี้

แบบคำร้องข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลจำเพาะบางประการจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อให้แน่ใจเรื่องสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือเพื่อใช้สิทธิประการอื่นของท่าน) นี่คือมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลดังกล่าว โปรดนำส่งไฟล์สแกน/สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนหากมีการร้องขอเอกสารดังกล่าว

ท่านจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือเพื่อใช้สิทธิประการอื่น) อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากว่าคำขอของท่านนั้นเป็นคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล ซ้ำซ้อน หรือเกินสมควร หรือเราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีดังกล่าวข้างต้น

ตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ นอกเหนือจากสิทธิของท่านข้างต้นแล้วนั้น ท่านมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียน ในกรณีที่ท่านเห็นว่า เรา รวมถึงพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามที่จะตอบสนองต่อคำร้องที่มีเหตุอันสมควรภายใน 30 วัน แต่บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้เวลาเกินกว่า 30 วันหากคำร้องของท่านนั้นมีความซับซ้อนหรือท่านยื่นคำร้องจำนวนมาก ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบและรายงานความคืบหน้าแก่ท่านเป็นระยะ

หากท่านเป็นผู้เยาว์?

เรายินดีเปิดรับทุกท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวสตาร์บัคส์ อย่างไรก็ตามหากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์ในทางใด ๆ กับเรา ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร?

สตาร์บัคส์มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควร เพื่อให้มีความปลอดภัยด้านกายภาพ ด้านเทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

อนึ่ง แม้ว่าเราได้ดำเนินความพยายามตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีระบบข้อมูลหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ท่านมีความรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านของท่าน และรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สื่อสารของท่าน

การปรับปรุงเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้

เอกสารแจ้งฯ นี้มีผลใช้บังคับในวันที่ที่ระบุไว้ในตอนต้นของหน้านี้ เราอาจมีการปรับปรุงเอกสารแจ้งฯ นี้เป็นครั้งคราว

เราจะแจ้งกับท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ใช้ตามปกติของเรา ถึงการเปลี่ยนแปลงใดที่มีนัยสำคัญอันอาจกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ขอให้ท่านคอยตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งฯ นี้หรือไม่ โดยพิจารณาจากวันที่ของเอกสารแจ้งฯ นี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา 

การติดต่อกับบริษัทฯ

เรายินดีตอบรับคำถาม ความเห็น และความกังวลของท่านที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เอกสารแจ้งฯ นี้ ทั้งนี้ท่านอาจติดต่อกับเราโดยทางอีเมลที่ recruitment-th@coffee-concepts.co.th

บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด

ชั้น 12, 16 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

Share to your friends