ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เรามีพันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับลูกค้า

และเราเชื่อในความสำคัญของการรักษ์โลก รวมถึงการส่งเสริมและทำงานร่วมกับผู้คน ให้เขาดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลกด้วยเช่นกัน ในฐานะบริษัทที่อาศัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงมีความเหมาะสมกับธุรกิจเรา และในฐานะประชากรโลก การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

การประหยัดพลังงาน

พลังงานที่ร้านของเราใช้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดของเรา

การรีไซเคิลและการลดขยะ

สตาร์บัคส์มุ่งมั่นที่จะลดและจัดการกับขยะที่เกิดจากร้านของเรา ซึ่งการรีไซเคิลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้

การประหยัดน้ำ

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า การใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบจึงสำคัญต่อความสำเร็จอันต่อเนื่องของเรา

การสร้างร้านสีเขียว

เราเสาะหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของร้านอยู่เสมอ

การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

นอกเหนือจากการกัดกร่อนของหน้าดินและศัตรูพืชที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ชาวไร่กาแฟยังประสบกับปัญหาฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลและการเก็บเกี่ยวที่แปรเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อชุมชนชาวไร่ และทำให้พื้นที่เพาะปลูกกาแฟลดลงทั่วโลก

Ethical Sourcing

Our success as a company has always been linked to the success of the thousands of farmers and suppliers who grow and produce our products.

Responsibility

Share to your friends